DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


Aby przystąpić do grona członków Stowarzyszenia Cold War Bunkers prosimy wypełnić poniższy formularz, zapoznać się z Regulaminem Stowarzyszenia, Celami Statutowymi oraz polityką prywatności oraz klauzulą RODO.

Wypełnienie poniższej deklaracji jest jednoznaczne z rozpoczęciem procesu rejestacji nowego członka Stowarzyszenia.

Prosimy o opłacenie składki w terminie 15 dni od złożenia deklaracji członkowskiej.

Legitymacja członkowska zostanie wysłania w przeciągu maksymalnie 30 dni od daty opłacenia składki członkowskiej oraz przesłania zdjęcia.


DANE OSOBOWE CZŁONKA

Data:
Miejsce wypełnienia deklaracji: (miasto)
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu i mieszkania
Telefon:
Adres e-mail:

ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić jeśli inny niż adres zamieszkania)

Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu i mieszkania

DANE LOGOWANIA (nadaj login i hasło w celu zarządzania swoimi danymi)

Login:
Hasło:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Cold War Bunkers.
Oświadczam, że powyższe dane osobowe są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się jednocześnie do ich przestrzegania, aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się również do opłacania składek członkowskich w tym pierwszej w przeciągu 15 dni od daty akcepacji deklaracji członkowskiej.
Akceptuję Regulamin Stowarzysznia Cold War Bunkers:

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną przedstawioną mi przez Stowarzyszenie oraz przyjąłem/przyjęłam do wiadomości wszystkie moje prawa wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Akceptuję politykę prywatności oraz klauzulę RODO: